Konference Havlíčkův Brod

„Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“
25.-26.října 2017, Havlíčkovo náměstí Stará radnice, Havlíčkův Brod

„Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“

Cílem konference, podobně jako v roce 2016, je poukázat na současný stav našich památek a na přístup jejich vlastníků k péči o ně samotné. Opět se budeme zabývat vzájemným vztahem památkářů, architektů a investorů pohybujících se v mnohdy rozbouřených a nejasných hladinách památkového prostoru. Na dobrých i méně zdařilých příkladech bude interpretována reálná skutečnost dnešního stavu i současný trend vývoje v oblasti památkové péče, památkového urbanismu i architektury. Diskutovat se bude na téma potřeby vedení vzájemného dialogu mezi památkářem, projektantem a investorem v procesu přípravy i následné realizace vlastních rekonstrukcí památkových objektů, či o podmínkách při uplatňování nových staveb v chráněných a hodnotných lokalitách, případně o samotných úpravách veřejných prostranství, situovaných v oblastech celospolečenského zájmu.

Památkáři, projektanti a investoři jsou třemi subjekty, kteří nesou značnou odpovědnost za uspořádání našeho veřejného urbanizovaného prostoru i za dotváření historicky definovaného krajinného rázu. Citovaní aktéři jsou rozhodujícími subjekty, kteří svým rozhodováním a svými skutky ovlivňují do značné míry kvalitu veřejného života, resp. kvalitu života vázanou na historickou lokaci.

Dobré příklady imponují a inspirují, ze špatných je nám smutno… O mnoha dobrých a špatných příkladech jsme diskutovali na předchozích konferecích a nejinak tomu bude i v roce letošním Havlíčkobrodská konference nebude ani tentokráte konferencí „vědeckou“, tedy striktně odbornou, přesněji řečeno opět nebude cílena pouze na odborníky z řad teoretiků architektury či dějin umění. I v letošním roce bude programová náplň určena zejména pro lidi z praxe, studenty stavebních škol, řadové projektanty a stavitele, zástupce obecních samospráv měst a obcí, pro úředníky státní správy a samosprávy. Přivítáme i samotné vlastníky staveb hodných památkového zájmu a v neposlední řadě i laickou veřejnost o dané téma se jen z vlastního popudu zajímající.

Mezi přednášejícími dvoudenní konference budou přední čeští památkáři, projektanti, architekti a investoři, kteří v zajímavých přednáškách představí svůj vlastní úhel pohledu na dané téma a ve společné rozpravě následně odpoví na dotazy účastníků z pléna.

Program

Středa 25.10. 2017


9.00 - 10.00 Prezentace účastníků
9.30 Zahájení konference
10.00
= Problém tvorby veřejného památkového prostou =

Dopolední blok
Přednášející:
Ing. arch. Silvie Jagošová
Ing.arch. Aleš Burian
Akad.arch. David Vávra

12.30 Přestávka na oběd
13.30 Moderovaná diskuse k dopolednímu bloku

Odpolední blok
14.30 Lipnice nad Sázavou (transfer autobusem od Staré radnice)
15.00 Státní hrad Lipnice n.Sázavou

= Uplatnění železobetonových monolitických konstrukcí v gotickém prostoru hradu =

Přednášející:
Ing.arch. Miloslav Hanzl, spoluautor návrhu
Bc.Marek Hanzlík, kastelán
Úpravy centrálního porostoru obce
Komentář:
Ing.arch. Aleš Burian
Bc.Marek Hanzlík, kastelán
17.00 Transfer autobusem do Havlíčkova Brod
20.00 Radniční vinárna - volná diskuze

Čtvrtek 26.10. 2017


8.45 Prezentace účastníků
Dopolední blok
9.00
= Tradiční technologické postupy na objektech v památkovém zájmu, uplatnění vhodných materiálů =

Přednášející:
Ing. Dagmar Michoinová
Ing.arch. Jan Pešta
Ing.arch. Vít Domkář
11.30 Přestávka na kávu
11.45 Moderovaná diskuse k dopolednímu bloku
12.30 Přestávka na oběd
Odpolední blok
13.30
= Příklady realizovaných staveb v památkovém prostoru =

Přednášející:
Ing. Svatopluk Zídek
Ing.arch. Karel Kuča
15.00 Závěr konference

Přednášející

Akad.arch. David Vávra

známý architekt, herec a publicista, dlouhodobě aktivní při popularizaci české i zahraniční architektury. Pracuje ve vlastním ateliéru (Ateliér DV), byl spoluautorem a průvodcem úspěšného televizního pořadu o „Šumných městech“, v Praze založil společně s Milanem Šteindlerem alternativní divadlo Sklep.

Ing. arch. Silvie Jagošová

Po vystudování VUT Brno, fakulty architektury a katedry rekonstrukcí staveb v roce 1995 nastoupila do projekční kanceláře v Ostravě. V letech 1998-1999 pracovala na ústavu územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě jako garant území pro oblast Opavska. Od roku 2008 pracuje na ÚOP NPÚ v Telči jako garant území pro oblast Novoměstska a Žďárska a současně je specialistou na lidovou architekturu v Kraji Vysočina. Věnuje se vědecké (výzkum V402 architektura první poloviny 20. století v Kraji Vysočina), publikační (Sborníky ÚOP NPÚ Telč) a přednáškové činnosti).

Ing.arch. Miloslav Hanzl

nar. r. 1954 je předním českým architektem a památkářem. Podílel se dosud projekčně na mnoha opravách a rekonstrukcích významných památek. V roce 1994 obdržel hlavní cenu Grand Prix za rekonstrukci věže hradu a zámku v Českém Krumlově, v r. 1999 dostal Čestné uznání za rekonstrukci věže hradu Bezděz. Podílel se též autorsky na ojedinělém projektu rekonstrukce hradu Lipnice formou návrhu korektivního typu úprav v kombinaci konzervačního přístupu restaurováním s rekonstrukcí.

Ing.arch. Jan Pešta

roč.1973, nar. v Praze, žije a pracuje v Rožmitálu pod Třemšínem. Absolvent Fakulty architektury ČVUT (1997, prof.Girsa). K zájmu o lidovou architekturu jej přivedl prof.Škabrada. Při studiu i později se zabýval studiemi regenerace vybraných jihočeských a severočeských vesnic. Od roku 1999 zpracovává jako samostatný architekt stavebněhistorické průzkumy všech druhů staveb (z desítek realizací např. kostely v Chebu, Hostinném, Sokolově a Velvarech; zámky v Bělé pod Bezdězem, Sádku, Osově a Lázních Bělohradu; městské domy v Praze, Chebu, Havlíčkově Brodě a Jíčíně; moderní stavby v Hradci Králové a další). V letech 1998-2008 pracoval současně na částečný úvazek na NPÚ středních Čech, kde mimo jiné připravoval návrhy na nové vesnické, městské a krajinné památkové zóny a měl na starosti agendu lidové architektury (okresy Mladá Boleslav, Nymburk a Kolín) a technických památek. Je autorem postupně vycházející "Encyklopedie českých vesnic" (nakl. Libri; zatím pět dílů) a knihy "Rekonstrukce roubených staveb" (nakl.Grada) a dále je autorem či spoluautorem dalších knižních publikací a cca 250-ti článků a studií.

Rok: 2013

ISBN: 9788090535107

Ing.arch. Karel Kuča

architekt Karel Kuča se narodil v roce 1961 v Chlumci nad Cidlinou. Po absolvování gymnazia v Moravské Ostravě a Fakulty architektury VÚT v Brně (1980-1985) pracoval v letech 1986 - 1991 v památkových ústavech v Brně a Českých Budějovicích, od roku 1991 působil jako jako architekt a urbanista a především historik těchto oborů. Od r. 1992 žije v Praze. Karel Kuča má za sebou velmi rozsáhlou publikační činnost z oblasti historie urbanismu a architektury. Namátkou např.: Památky Brna, České, moravské a slezské zvonice, Principy památkového urbanismu (společně se svojí manželkou Ing.arch. Věrou Kučovou), dva díly Česká republika- Atlas památek, Novostavby v památkově chráněných sídlech (spol. s V. Kučovou a Karlem Kibicem), Historický lexikon městysů a měst (se Štěpánem Mlezivou) a mnohé další... Jeho nejobsáhlejším dílem je osmisvazková encyklopedie Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezku. Je též spoluautorem první syntetické publikace mapující dřevěnou sakrální architekturu v celoevropském rámci, od Anglie po Ukrajinu a Rusko a od Norska po Rumunsko - Dřevěné kostely a zvonice v Evropě (s Jiřím Langerem - oceněno Cenou EU/Europa Nostra a 1.cenou v kategorii Publikace Ankety o nejvýznamnější počin v oboru -za rok 2009 České národopisné společnosti). Ing.arch Kuča zpracoval četné urbanistické průzkumy a studie mnoha památkově hodnotných měst v ČR, v současné době je externím vědeckým pracovníkem Fakulty stavební ČVUT v Praze a Filozofické fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem pro řešení odborných výzkumných projektů Národní kulturní identity (MK od r. 2012). Je též členem různých odborných grémií NPÚ a Ministerstva kultury, od letošního roku rovněž zpracovává posudky diplomových projektů na Fakultě architektury ČVUT.

Ing. Svatopluk Zídek

V roce 1966 absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze. Poté pracoval do roku 1989, převážně jako stavbyvedoucí, ve firmě Pozemní stavby n. p. Karlovy Vary, mimo jiné stavby festivalového paláce Thermal. Po roce 1989 zastával funkci ředitele, ve firmě Stavební závody Karlovy Vary s. p. poté, po privatizaci, ve společnosti První stavební a.s. Karlovy Vary. V roce 1997 vážně onemocněl. Po roce 1999 působí jako OSVČ v oboru pozemní stavby.
Je členem představenstva ČKAIT, jednatelem IC ČKAIT a členem prezidia ČSSI. Od roku 1999 předsedá Kolegiu pro technické památky ČKAIT & ČSSI. Pracuje v redakční radě časopisu Stavebnictví a časopisu Z+i ČKAIT. Je členem Vědecké rady NTM v Praze a členem Rady pro technickou normalizaci ÚNMZ. Působí rovněž ve vedení Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR).

Ing.arch. Aleš Burian

Aleš Burian se narodil v Brně v roce 1956. Po ukončení studií (1975-1981) na Fakultě architrektury VUT v Brně nastoupil do brněnského Stavoprojektu, kde působil rovných deset let - do r. 1991. Během působení ve Stavoprojektu absolvoval v roce 1986 i architektonický seminář La citta e il Fiume ve Florencii. Akademická dráha architekta Aleše Buriana je naplněna externím úvazkem na Fakultě architektury VUT v letech 1992-1999. V roce 1991 však A. Burian zakládá, společně se svým dosavadním kolegou architektem Gustavem Křivinkou, "Architektonickou kancelář Burian-Křivinka". Kancelář, která se zabývá především občanskými stavbami pro veřejný prostor, ale též i veřejným prostorem samotným, realizovala řadu významných objektů s celorepublikovým i mezinárodním ohlasem. Úspěšně se Kancelář Burian-Křivinka účastnila četných veřejných i vyzvaných soutěží. Návrhy jejich několika staveb byly ocěněny čestným uznáním Grand prix České republiky. Zimní stadion v Litomyšli (2007) a Rekonstrukce a dostavba kartuziánského kláštera v Brně (2009) byly nominovýny za ČR na Evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award, budova Investiční a poštovní banky v Brně se v roce 1997 stala dokonce finalistou této prestižní soutěže.

Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D.

Ročník 1965, narozena v Plzni. Vystudovala VŠCHT v Praze (titul Ing.), po té VUT v Brně (titul Ph.D.) Od roku 1995 pracuje jako památkový technolog, dnes vedoucí technologické laboratoře Národního památkového ústavu. V rámci svého působení v památkové péči se dlouhodobě zabývá přírodovědným studiem historických omítek a poznáním a revitalizací tradičních stavebních technologií, zejména spojených s užíváním vápna. Velmi cenné zkušenosti získala možností zabývat se jak laboratorním zkoumáním historických omítek a současně zapojením obnov řady významných památkových akcí v pozici památkového technologa. Také její zásluhou jsou prosazovány tradiční technologie při opravách historických staveb. V rámci NPÚ je zapojena do výzkumné činnosti v oblasti historických stavebních materiálů, pravidelně publikuje, vyučuje a účastní se řady odborných seminářů, včetně prestižních akcí v zahraničí. V posledních letech se intenzivněji věnuje popularizaci záchrany historických stavebních materiálů. Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. je členkou vedení ČNK ICOMOS a členkou ISC.

Ing. arch. Iveta Ludvíková

Narodila se ve Znojmě v roce 1969.
Vystudovala fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně. Během studia se specializovala na rekonstrukce a obnovu památek. Tomuto tématu se věnovala také ve své diplomové práci, která byla zaměřena na rehabilitaci premonstrátského kláštera v Louce.
Po ukončení studia pracovala v letech 1993 – 2002 v projekčním ateliéru STIS Znojmo.
Od roku 2002 do konce roku 2007 byla spolumajitelkou projekčního ateliéru STISPROJEKT Znojmo, který působil v oboru navrhování architektury obytných, občanských a průmyslových staveb a interiérové tvorby. Velkou měrou se ateliér podílel na rekonstrukcích a obnově domů v městské památkové rezervaci ve Znojmě.
Od roku 2008 působí na pozici architektky města Znojma.

Technické informace

Možnosti ubytování

Hotel Slunce - odkaz ZDE
Hotel U Zlatého lva - odkaz ZDE
Penzion Hurikán - odkaz ZDE

Přihláška

k účasti na konferenci v Havlíčkově Brodě
25.-26.října 2017

Stará radnice, Havlíčkovo nám. 59, Havlíčkův Brod

PAMÁTKÁŘ, PROJEKTANT A INVESTOR VE VZÁJEMNÉM DIALOGU

Účastnický poplatek: 350,- Kč

Pozn.: Členové ČKAIT - bez poplatku, nutno však pro registraci odeslat závaznou přihlášku

POZNÁMKA : Po obdržení přihlášky mailem (příp. poštou) Vám bude obratem zasláno potvrzení o Vaší registraci na konferenci. Odeslání přihlášky je považováno za závazné. Po naplnění kapacity sálu (160 osob) nebudou ostatní přihlášky akceptovány. Daňový doklad - faktura Vám bude zaslána po ukončení akce se splatností do 14 dnů.

E-mail pro odeslání přihlášky: konferencehb@centrum.cz
Korespondenční adresa pořadatele: DAN- atelier, Příčná 192, 580 01 Havlíčkův Brod

Pro autorizované osoby ČKAIT :

Generální partner konference

Záštitu nad akcí přijali

-------

Podporují nás

------- -------

Mediální partneři

------- -------

Fotogalerie


Kontakt

Havlíčkův Brod

konferencehb@centrum.cz

www.konferencehb.cz

Poslat vzkaz!